Regulamin i wzory dokumentów

Regulamin sklepu KRYSIKLAW

(Regulamin zakupów online)

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Krysik

Strona https://sklep.krysiklaw.pl (zwana dalej 'Stroną internetową KRYSIKLAW') prowadzona jest przez Agnieszkę Krysik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Krysik w Warszawie (01-688 Warszawa), ul. Pęcicka 7/37, o nr NIP: 826-198-47-49 oraz o nr REGON 141928313, adres e-mail: kancelaria@krysiklaw.pl (zwany dalej 'KRYSIKLAW').

Szanowni Państwo,

digitalizacja usług prawnych skłoniła mnie do stworzenia produktów cyfrowych w postaci wzorów dokumentów prawnych wraz z objaśnieniami w procesie sukcesji międzypokoleniowej w biznesie rodzinnym (Produkt).

Pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Krysik w Warszawie (01-688 Warszawa), ul. Pęcicka 7/37, o nr NIP: 826-198-47-49 oraz o nr REGON 141928313

Poniżej znajduje się regulamin sklepu KRYSIKLAW, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w Sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy zasad postępowania reklamacyjnego.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem sklep@krysiklaw.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!
Zespół sklepu internetowego KRYSIKLAW

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

§ Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),

§ Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

§ Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.krysiklaw.pl

§ Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.krysiklaw.pl

§ Sprzedawca – Agnieszka Krysik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Krysik w Warszawie (01-688 Warszawa), ul. Pęcicka 7/37, o nr NIP: 826-198-47-49 oraz o nr REGON 141928313

§ Produkt – produkt cyfrowy będący przedmiotem sprzedaży w Sklepie lub dostęp do produktu cyfrowego będącego przedmiotem sprzedaży w Sklepie, lub dostęp do konsultacji prawnej online (usługi prawnej)

§2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów znajdujących się na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

§ dostęp do Internetu,

§ standardowy system operacyjny, program Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

§ standardowa przeglądarka internetowa,

§ posiadanie aktywnego adresu e-mail

§ możliwość dokonania płatności online.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

7. Promocje i rabaty nie łączą się. Akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

8. Kupujący odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zakupu. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony Kupującego, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach - brakiem dostarczenia Produktu zakupionego.

9. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

4. Usługi, o których mowa w ust. 3 świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym, online i umowy o przeprowadzenie konsultacji prawnej zawierane za pośrednictwem Sklepu.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@krysiklaw.pl W [formularz reklamacyjny] Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamówienie realizowane jest droga elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej wskazany w procesie zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę poprzez złożenie Zamówienia na Produkt. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży i akceptację Regulaminu.

4. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy. Realizacja zakupu (zamówienia) rozpoczyna się wyłącznie po dokonania płatności, czyli zaksięgowaniu ceny na rachunku Sprzedawcy.

5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§5

Dostawa i płatność

1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, na który Kupujący otrzyma Produkt w wersji cyfrowej lub dane dostępowe do Produktu, lub informację o realizacji usługi konsultacji prawnej online (za pomocą środków komunikacji elektronicznej Microsoft Teams). Kupujący dokonując zakupu Produktu wyraża zgodę na sposób jego realizacji i przyjmuje, że po stronie Kupującego leży zapewnienie środowiska technicznego do obsługi Produktu cyfrowego lub dostępu do Produktu cyfrowego, lub konsultacji online. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Kupujący otrzyma zakupiony (zamówiony i opłacony prawidłowo) Produkt zapisany w formacie word/ PDF lub dane dostępowe. Produkt zostanie przesłany w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu (złożenia zamówienia i opłacenia).

2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie Produktu - treści cyfrowej (produktu elektronicznego).

3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300 PLN, opłacony w całości.

4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Na wskazany adres e-mail Kupujący otrzyma fakturę/ paragon, zgodnie z jego wyborem. Informujemy, że w trosce o środowisko Sprzedawca wprowadził wysyłkę dokumentów sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) w formie elektronicznej. E-mail z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) zostanie wysłany najpóźniej po realizacji wysyłki elektronicznej zakupionego Produktu ze Sklepu.

§6

Korzystanie z Materiału będącego Zamówieniem

1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@krysiklaw.pl

3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego), Kupujący ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb (z wyłączeniem celu komercyjnego lub zarobkowego).

4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie (poza wyraźnie stanowiącą przedmiot sprzedaży). Kupujący może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

  1. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny innych podmiotom. Kupujący ma prawo korzystania z Produktu na własny użytek, Produkt nie może być być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.

§7
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji [formularz odstąpienia od umowy] w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta (w przypadku zakupu Produktu w Sklepie i doręczeniu na adres poczty email wskazany przez Kupującego – spełnienie świadczenia), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@krysiklaw.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Sprzedawcy.

§9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.krysiklaw.pl/2022-polityka.pdf

§10

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz materiał stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

§ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

§ zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

§ skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2022 r.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf lub na prośbę Kupującego zostaną udostępnione Kupującemu. Prośbę należy kierować na adres Sklepu sklep@krysiklaw.pl

Wszystkie wzory dokumentów i usługi